Planificació i gestió de projectes i campanyes

A partir del context general i dels reptes de la nostra organització, aquest taller té com a objectiu sensibilitzar sobre la cultura de la planificació i el treball per projectes i/o campanyes. Sovint hi treballem per projectes però formalment no identifiquem o preveiem els elements que permetran obtenir uns bons resultats i la incidència necessària. És per això que amb aquesta activitat es pretén orientar de forma pràctica els elements més importants per planificar projectes i campanyes, com són l'anàlisi de context o diagnosi, la definició d'objectius, la identificació d'accions i activitats, la quantificació de recursos necessaris i la conformació d'equips, la previsió dels resultats esperats, els mecanismes per fer seguiment i avaluació del projecte.

Programa: 

Sessió 1. Conceptes clau de la planificació de projectes

1. Treball per projectes

 • Què s'entén per "projecte"
 • Cicle vital dels projectes
 • Continguts bàsics en la formulació de projectes
 • Projectes reeixits: factors a tenir presents

2. De la idea al projecte

 • Anàlisi de la realitat i detecció de necessitats: parts interessades
 • Anàlisi de la realitat i detecció de necessitats: problemes, objectius i estratègies

3. Identificació i definició de la població beneficiària

 • Concepte, tipus i criteris de selecció de la població beneficiària
 • Participació social

 

Sessió 2. De la planificació a l'acció: l'eina del Marc Lògic

1. Estructurar els objectius i els resultats que esperem assolir

 • Hipòtesis prèvies
 • Què és un objectiu i com formular-lo
 • Què és un resultat i com formular-lo
 • Què és una font de verificació

​2. Construir indicadors

 • Què és un indicador
 • Com construir adequadament indicadors

​3. Definició d'activitats i recursos

​4. Coherència i operativització

 • Cronograma
 • Pressupost