Gestió democràtica i cures

Les organitzacions que pretenen canviar el món necessiten seguir caminant per aprofundir en la seva capacitat de generar i promoure en el seu sí allò que proclamen i volen pel món. Incloure la gestió democràtica i les cures en el nostre funcionament és un pas de coherència, un pas que vol que ens fem preguntes com a ra: i més enllà del discurs, quines són les nostres pràctiques? Tenim estructures democràtiques, ara bé tothom se sent lliure de dir la seva? Quins nivells d’estrès estem disposades a acceptar? Podem buscar formes d’organització efectives i que cuidin la salut i el benestar de les persones? Com són els nostres sistemes de presa de decisions? I les nostres relacions de poder formals? I les informals? Com resolem els conflictes? I els masclismes, com es manifesten a la nostra organització? I el privilegi blanc? Aquestes, entre d’altres, són algunes de les preguntes que aquesta formació vol promoure. Aquestes qüestions són de molta rellevància i tenen respostes complexes i que sovint són a llarg termini.

Programa: 

La formació s’iniciarà amb una introducció a la gestió democràtica i les cures en general, posteriorment ens aturarem a veure amb més deteniment el següents temes:

  • La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional. Per tal de tenir equips resilients capaços de poder entomar els canvis constants del món actual i, per tant, també de les organitzacions, cal que les persones siguin tractades com a tals i en totes les seves dimensions. És fonamental crear dinàmiques de companyonia, col·laboració i coneixença que facilitin fer front a les constants dificultats, tensions i reptes amb les que es troben els projectes avui en dia. També cal cuidar la gestió de la pressió interna i externa a la qual els equips estem sotmeses, ja que afecta de forma molt intensa a la salut mental de les persones. En aquest camí de crear equips cohesionats, el tractament i l’espai que es dóna a la dimensió emocional és fonamental. 
  • La gestió de conflictes. Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, hem de disposar d'eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències... i els conflictes que d’aquesta diversitat se’n deriva. Per altra banda, la no atenció als processos conflictuals té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips i fins i tot a vegades poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos. Cal doncs que les nostres entitats guanyin capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.
  • Poder i lideratge. Necessitem noves formes d'exercir el lideratge, formes que tinguin el bé comú com a principal motor i guia ètica i que a més siguin eficients. Per tal que això pugui ser una realitat cal que les persones que prenguin el poder en facin un ús completament diferent de què s'ha fet fins ara. El lideratge que canviarà el món ha de tenir característiques diferents del lideratge convencional, colonial, patriarcal, autoritari, capacitista, capitalista i poc creatiu que hem heretat. Perquè aquest nou estil de lideratge sigui inclusiu i accessible, és fonamental que trobi formes de conciliació amb la vida personal i privada, liderar no pot anar en contra de la sostenibilitat de la vida. Hi ha la creença que el lideratge efectiu és aquell que s'exerceix marginant la vida privada i desconnectant de la vulnerabilitat, l'emoció i d'altres aspectes fonamentals de l'ésser humà. Volem posar-lo en qüestió.